Etički kodeks

ETIČKI KODEKS
ZA NOVE GENERACIJE
Sarajevo, 2022. godine

I UVODNE NAPOMENE

Član 1.

(1) Sadržaj ovog Etičkog kodeksa (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuje principe ponašanja i ophođenja inicijative „Za nove generacije“ (u daljem tekstu: Stranka) prilagođene Ustavu, postojećim zakonima Bosne i Hercegovine, Statutu Stranke, općim aktima Stranke, drugim aktima koje donose ovlašteni organi Stranke i najvišim etičkim načelima.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način sve rodove i rodne identitete.

(3) Članovi Stranke dužni su se u svom ponašanju i djelovanju pridržavati osnovnih programskih ciljeva, Statuta Stranke i ovog Kodeksa.

(4) Kodeks će utvrditi obavezu primjerenog ponašanja članova Stranke izabranih ili imenovanih u zakonodavne ili izvršne organe vlasti, u stalna i povremena koordinacijska tijela u organima vlasti, kao i članova Stranke na rukovodećim i javnim funkcijama.

Član 2.

(1) Etičkim kodeksom Stranke (u daljem tekstu: Kodeks) uređuje se ponašanje članova Stranke u međusobnim odnosima i unutarnjoj komunikaciji, kao i ponašanje članova prema građanima i široj javnosti u okviru vanjske komunikacije, u skladu s pravima i obavezama članova Stranke koje utvrđuje Statut Stranke.

(2) Poštivanje Kodeksa Stranke će odražavati i snažiti međusobno povjerenje članova, kao i osnaživati povjerenje građana u moralne osobine, čestitost i poštenje članova Stranke.

Član 3.

Kodeks se odnosi na sve članove Stranke bez razlike na njihov status u organima Stranke ili izbor u tijela zakonodavne ili izvršne Vlasti.

II PRIMJENA KODEKSA NA ČLANOVE STRANKE I IZABRANE I
IMENOVANE ZVANIČNIKE STRANKE

Član 4.

(1) Članovi Stranke obavezuju se da će stranačke i javne funkcije osvojene na izborima obavljati časno, transparentno, odgovorno, savjesno i uvijek u službi javnog interesa.

(2) Izabrani i imenovani zvaničnici Stranke zalagat će se za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, uz punu ravnopravnost svih građana i naroda Bosne i Hercegovine.

(3) Članovi Stranke obavezuju se da će obaveze iz stava (1) ovog člana obavljati uz naglašenu otvorenost i spremnost da odgovaraju za svoje odluke, djelovanja i ponašanja organima Stranke, a sve u skladu sa Statutom Stranke i zakonima Bosne i Hercegovine.

(4) Članovi Stranke dužni su poštovati simbole Stranke i prema istim se odnositi etično i upotrebljavati ih sukladno situaciji i na primjeren način.

(5) Članovi i izabrani i imenovani zvaničnici Stranke dužni su provoditi osnovne programske ciljeve Stranke, koji su ponuđeni građanima radi zadobijanja njihovog povjerenja, uz puno poštivanje svih važećih zakona, podzakonskih akata, Statuta Stranke i općih akata Stranke koji su na snazi.

Član 5.

Članovi Stranke u svom ponašanju i postupanju vode se prije svega odgovornošću prema javnom interesu kojem daju prednost pred stranačkim ili privatnim interesima.

Član 6.

Članovi Stranke obavezuju se da neće zloupotrijebiti položaj ili ovlasti u Stranci ili na javnoj funkciji za sticanje materijalne ili bilo koje druge lične koristi ili koristi za s njima povezane privatne ili pravne osobe.

Član 7.

Članovi Stranke u svom političkom djelovanju vode se načelima profesionalnosti i odgovornosti, a u cilju opšte dobrobiti, te zaštite i promovisanja javnog interesa.

Član 8.

(1) Članovi Stranke u svojim međusobnim odnosima vode se načelima kolegijalnosti, korektnosti, međusobne tolerancije, međusobnog poštovanja i uvažavanja, nenasilja, povjerenja, strpljenja i solidarnosti, ostvarujući komunikaciju prilagođenu najvišim moralnim načelima.

(2) Članovi Stranke imaju pravo i slobodu iskazati svoja mišljenja, stavove i prijedloge o pitanjima važnima za djelovanje, vođenje i funkcionisanje Stranke. Suprotstavljena mišljenja iznose se argumentirano, bez omalovažavanja tuđih stavova i prijedloga, a u čemu su dužni činiti to poštujući načela ponašanja utvrđena Članom 1. ovog Kodeksa.

(3) Članovima Stranke nije dopušteno pristrasno djelovati ili diskriminirati na temelju
osobnih veza ili poznanstava.

(4) U obavljanju stranačkih profesionalnih funkcija članovi su dužni čuvati lični/osobni
ugled, ugled Stranke i povjerenje građana i članova u Stranci.

Član 9.

(1) Članovima Stranke nije dozvoljeno samoorganiziranje ili samostalno djelovanje koje za cilj ima destabiliziranje ili stvaranje teškoća organima Stranke u vršenju njihovih obaveza utvrđenih Statutom Stranke.

(2) Članovima nije dozvoljeno manipulisanje nacionalnom pripadnošću, mjestom prebivališta ili mjestom boravka, a koje ima za cilj ličnu korist u vidu ostvarivanja članstva/mandata u organima općinskih, kantonalnih, regionalnih ili gradskih organizacija.

(3) Svojom aktivnošću članovima Stranke nije dozvoljeno na bilo koji način nanositi štetu drugim članovima Stranke, bez obzira na stepen političkog neslaganja.

Član 10.

(1) Izabrani i imenovani zvaničnici Stranke nemaju pravo na bilo koju vrstu pregovora s drugim političkim strankama i njihovim predstavnicima bez ovlaštenja nadležnog organa Stranke. Za neovlašteno vršenje pregovora s drugim političkim strankama i njihovim predstavnicima bit će izrečena disciplinska mjera u skladu s ovim Kodeksom.

(2) Izuzetak je kada u slučaju hitnosti pojedini član organa Stranke ili nosioc mandata Stranke zbog neodložnih potreba mora prezentovati stav Stranke po određenom pitanju, ali o istoj što hitnije dužan je obavijestiti organe Stranke, prvenstveno koordinatore ili Upravni odbor Stranke.

Član 11.

Izabrani ili imenovani zvaničnici iz reda Stranke će se u obavljanju svojih funkcija suzdržati od bilo kakvog ponašanja koje bi se po važećim zakonima moglo okarakterizirati kao koruptivno djelovanje.

Član 12.

(1) Članovi Stranke koji su za trajanja njihovog članstva pravomoćno osuđeni za krivična djela podliježu disciplinskoj mjeri isključenja iz Stranke. Članovi protiv kojih za trajanja njihovog članstva bude potvrđena optužnica za teža krivična djela, navedena u članu 20 stav (4) Statuta, podliježu disciplinskoj mjeri suspenzije.

(2) Potvrđena optužnica zahtjeva od izabranog i imenovanog zvaničnika ostavku na sve funkcije na koje je izabran ili imenovan od strane organa Stranke.

Član 13.

Izabrani i imenovani zvaničnici Stranke poštovat će sve važeće propise koji ograničavaju istovremeno obavljanje dvije ili više političkih funkcija. Također, izabrani i imenovani zvaničnici u vrijeme mandata ne mogu obavljati bio kakvu dužnost u Upravnim i nadzornim organima na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Oni neće obavljati funkcije, imati izabrane mandate ili službene dužnosti koje ih dovode u sukob interesa.

Član 14.

Izabrani ili imenovani zvaničnici Stranke će se pridržavati budžetske i finansijske discipline koja osigurava ispravno upravljanje javnim prihodima, na način reguliran važećim zakonima. U obavljanju svojih dužnosti, izabrani ili imenovani zvaničnici, članovi organa Stranke, neće učiniti ništa čime bi pronevjerili budžetska sredstva ili donacije.

Član 15.

(1) Članovi Stranke koji obavljaju neku javnu dužnost ne mogu primiti nikakav oblik poklona, ukoliko bi isto podrazumijevalo obavljanje neke protuusluge, kao i bilo koji poklon čija vrijednost prelazi iznos od 50 KM.

(2) Poklonima se ne smatraju uobičajeni pokloni između članova porodice i prijatelja, te državna i međunarodna priznanja, odlikovanja i nagrade.

Član 16.

Prilikom obavljanja svojih funkcija izabrani ili imenovani zvaničnici neće poduzimati mjere kojima bi sebi pribavili individualne i profesionalne koristi u budućnosti, odnosno po prestanku obavljanja funkcije.

III OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVIH PODATAKA

Član 17.

(1) Članovi se obvezuju se da neće trećim osobama bez odobrenja nadležnog organa Stranke, prenositi usmeno, putem elektronske pošte ili putem digitalnih kanala, interne zapisnike, stranačke sadržaje, Odluke organa, sadržaje internih diskusija na komunikacijskim kanalima ili uživo na sastancima.

(2) Ponašanje članova Stranke u ovom kontekstu mora biti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka BiH.

IV ČUVANJE UGLEDA STRANKE

Član 18.

Članovi se obavezuju da će u javnim nastupima, u ime Stranke čuvati ugled Stranke, i da će iznositi politička načela i stavove usuglašene u organima Stranke, a sve u skladu sa Statutom, Programskom deklaracijom i ovim kodeksom.

(1) Članovi se obavezuju da će se suzdržavati od bilo kakvih neprimjerenih ponašanja koji bi mogli naštetiti ugledu stranke, bez obzira da li su u javnim govorima, nastupima ili u ličnim izjavama i razgovorima.

(2) Ukoliko članovi imaju drugačije mišljenje od usuglašenih stavova Stranke, prilikom iznošenja takvog mišljenja, osoba mora naglasiti da se radi o ličnom/individualnom mišljenu koje nema dodira sa Strankom.

(3) Članovi koji imaju izdvojeno lično/individualno mišljenje trebaju se suzdržati od iznošenja istog u javnosti za vrijeme trajanja predkampanje i službenog trajanja izborne kampanje, jer bi moglo naštetiti izbornom rezultatu ili ugledu Stranke.

V ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Član 19.

(1) Tehnička grupa zajedno sa jednim članom Upravnog odbora je zadužena za koordiniranje aktivnosti i praćenje poštivanja ovog Kodeksa u domenu „Odnosi s javnošću“

(2) Članovi Stranke koje je ovlastio nadređeni organ Stranke učestvuju u aktivnostima vezanim za Odnose s javnošću na sljedeći način:
 posebno organizirane press konferencije i javne diskusije;
 davanje izjava pisanim i elektronskim medijima;
 javni nastupi i gostovanja;
 posebno sačinjena saopštenja;
 web portal Stranke;
 Službene stranice Stranke na društvenim mrežama i službene stranice izabranih
zvaničnika i predstavnika Stranke;
 organiziranje skupova na kojima se prenose politički stavovi Stranke i okupljaju
zainteresovani građani.

(3) Pravo na učešće u odnosima s javnosti imaju članovi koji imaju ovlaštenje organa Stranke ili tehničke grupe i člana Upravnog odbora, koje može biti trajnog ili privremenog karaktera. Članovi Stranke koji nemaju ovlaštenje nadležnog stranačkog organa ili tehničke grupe i člana Upravnog odbora, nemaju pravo u ime Stranke uzeti učešće u aktivnostima iz stava (2) ovog člana.

(4) U javnim nastupima u kojima se ne predstavljaju politike i programi Stranke, a koji se na bilo koji način vezuju za poslove, članstvo i aktivnosti iz djelokruga Stranke, član ne smije iznositi podatke koji bi mogli naštetiti ugledu Stranke i narušiti povjerenje građana i članstva u rad organa Stranke.

(5) Za aktivnosti iz stava (2) ovog člana, a u kojima član ne predstavlja Stranku i nisu tematski vezane za Stranku, nije potrebno odobrenje za nastupe u medijima, ali je pri tome dužan paziti na ugled Stranke i lični ugled.

(6) Član ne smije zloupotrijebiti informacije i saznanja o djelovanju i radu organa Stranke čiji je član, odnosno odavati podatke koje je saznao za vrijeme obavljanja svojih funkcija.

(7) Organi Stranke imaju pravo angažovati u kontekstu boljeg pristupa medijskom prostoru i treća lica, koja se angažuju na osnovu odluke organa Stranke, a koja su dužna u zastupanju Stranke pridržavati se osnovnih principa djelovanja Stranke.

Član 20.

(1) Osim pomenutih aktivnosti iz člana 19. stav (2) ovog Kodeksa, putem društvenih mreža različitih individualnih blogova ili internet stranica može se ostvariti dio učešća u odnosima s javnošću.

(2) Svaki član Stranke ima pravo na ovaj vid ostvarivanja komunikacije s javnosti i građanima. 

(3) Iznošenje stručnih stavova iz naučne oblasti pojedinog člana je dozvoljeno.

(4) Koristeći navedeni način iz stava (3) komunikacije, član može iznositi lične stavove koji nisu političkog karaktera, ali samo u slučaju ako se odnose se na društveni, naučni, kulturni ili sportski aspekt života, bez da narušavaju ugled Stranke i suprotni su odlukama organa Stranke, Statutu, Programskim deklaracijama i ovom Kodeksu.

(5) U svakom načinu korištenja društvenih mreža, član je obavezan izbjeći bilo koji vid vrijeđanja, omalovažavanja i neargumentovanog prozivanja bilo kojeg drugog člana Stranke ili stranačkog organa, kao i nestranačkih pojedinaca i kolektiva i građana BiH.

VI ZABRANA DISKRIMINACIJE

Član 21.

(1) Svi članovi Stranke kao i izabrani zastupnici u potpunosti slijede princip nediskriminatornog ponašanja na osnovu etniciteta, rase, spola, roda, dobi, političkog uvjerenja, religije, socijalne i jezične razlike, seksualne orijentacije, rodnog izražavanja, socijalnog porijekla, imovinskog stanja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u neprofitnim organizacijama i/ili sindikatima, tjelesnih ili duševnih teškoća ili bilo koje druge osnove.

(2) Svi članovi Stranke kao i izabrani zastupnici su obavezni poštovati ljudska prava kako u djelovanju, tako i u međusobnim odnosima i odnosima sa svim pojedincima ili grupama građana, i saradnicima, te simpatizerima Stranke.

(3) Nije dopuštena bilo koja vrsta izravne i neizravne diskriminacije osobe koja traži zaposlenje ili se zaposli u Stranku, ili volontira, na temelju odrednica iz stava (2) ovoga člana.

(4) Svako verbalno ili fizičko nasilije je strogo zabranjeno.

(5) Zabranjeno je svako ponašanje koje ima oblike seksualnog mobinga, a koje uzrokuje povredu dostojanstva osobe, te uzrokuje strah i neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

(6) Uznemiravanje na seksualnoj osnovi iz stava (5) ovog člana podrazumijeva svaki oblik verbalnog, neverbalnog i fizičkog ponašanja seksualne prirode.

(7) Neželjeni oblici neverbalnog ponašanja iz stava (1) ovog člana Kodeksa su: bilo koji oblik gestikulacije, znakova i insinuacija koje upućuju na imitaciju seksualnog odnosa i izlaganje materijalu eksplicitnog, uvredljivog ili uznemirujućeg sadržaja drugih osoba.

VII PRAVILA PONAŠANJA U IZBORNOJ KAMPANJI NA IZBORIMA

Član 22.

(1) Izborna kampanja može se odnositi na demokratske izbore organizovane u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, kao i na unutarstranačke izbore Stranke. 

(2) Prilikom odvijanja izborne kampanje za demokratske izbore u Bosni i Hercegovini, svaki član dužan je uzeti aktivno ili pasivno učešće u izbornoj kampanji.

(3) Svaki kandidat na listi dužan je uzeti aktivno učešće u svim aktivnostima koje se tiču izborne kampanje Stranke, a vezano za lokaciju i nivoe kandidovanja.

(4) Izabrani zvaničnici dužni su u toku kampanje svojim učešćem predstavljati Stranku in njene Programe na dostojanstven način, bez aktivnosti koje će narušiti ugled Stranke, i angažovati se na način da donesu podršku postojećih i novih simpatizera Stranke.

(5) Prilikom učešća u izbornoj kampanji, zabranjeno je vrijeđanje i omalovažavanje bilo kojeg kandidata Stranke i ostalih kandidata na listama koji učestvuju na izborima.

(6) Članovima koji su na kandidatskim listama je strogo zabranjeno djelovanje koje za cilj ima tajne ili otvorene aktivnosti protiv drugih kandidata Stranke, a u cilju pribavljanja glasova za ulazak/izbor u zakonodavne organe vlasti, uključujući favoriziranje bilo kog kandidata Stranke na izbornim-kandidatskim listama za bilo koji nivo vlasti.

(7) Prilikom izborne kampanje članovi čija je kandidatura ovjerena nemaju pravo vrijeđati omalovažavati ili diskreditirati druge protivkandidate, niti bilo kojeg drugog člana Stranke.

(8) Ukoliko članovi Stranke koji se nalaze na kandidatskim listama imaju namjeru da rade vlastitu promotivnu kampanju, dužni su koristiti uspostavljeni vizualni identitet Stranke, promovisati Programsku deklaraciju Stranke, te po završetku predizborne kampanje svoje promotivne materijale uredno ukloniti. Gore navedeno ne može se raditi bez odobrenja Vijeća Stranke koje je nadležno za provođenje predizborne kampanje.

VIII PRIJAVA KRŠENJA KODEKSA

Član 23.

(1) Svaku osobu koja nije član Stranke, a kandidat je za postavljanje na javnu dužnost, Upravni odbor Stranke dužan je upoznati s odredbama ovog Etičkog kodeksa.

(2) Svaku osobu koja nije član Stranke, a izabrana je ili postavljena na javnu dužnost od strane organa Stranke, obavezna je pridržavati se odredbi ovog Kodeksa za vrijeme obavljanja javne dužnosti.

(3) Svaki član i svako tijelo Stranke ima pravo i obavezu prijaviti pismenim putem, ili putem online kanala u prilagođenoj formi odobrenoj od organa Stranke kršenje Etičkog kodeksa Upravnom odboru Stranke.

(4) Nitko zbog upućene prijave ne može biti izložen diskriminaciji ili biti stavljen u nepovoljni položaj unutar Stranke.

(5) Po pristizanju prijave o kršenju Etičkog kodeksa Upravni odbor odlučuje o osnovanosti i relevantnosti prijave, te je dužan izreći disciplinsku mjeru u skladu s propisanim odredbama u Statuta Stranke, a najkasnije mjesec dana od dana zaprimanja prijave.

(6) Upravni odbor Stranke mora donijeti poseban Pravilnik stranke u kojem će propisati način prijave, evidentiranje iste, razloge za podnošenje, kriterije za razmatranje i sankcije za izvršeni prekršaj. Prijedlog navedenog Pravilnika sačinjava Tehnička grupa Stranka.

(7) Upravni odbor također provodi proces stabilizacije u cilju smanjenja štete i/ili povrede i predlaže unaprjeđenje mehanizama kako se ubuduće ne bi dešavale aktivnosti koje krše pravila ponašanja iz ovog Kodeksa.

(8) Ukoliko prijavljena osoba nije član Stranke, Upravni odbor će na osnovanu prijave donijeti odluku o sankciji koja može biti upozorenje ili zahtjev za povlačenja s javne dužnosti na koju je osoba zahvaljujući Stranci postavljena.

IX NAČIN USVAJANJA KODEKSA

ČLAN 24.

Ovaj Etički kodeks, kao i njegove izmjene i dopune, nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova donosi Skupština Stranke i stupa na snagu nakon njegovog izglasavanja.