Program inicijative “Za Nove generacije”

Posvećeni poštovanju Općeg mirovnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava Bosne i Hercegovine, ustavne strukture i nadležnosti svih nivoa vlasti i očuvanju bosanskohercegovačkog prirodnog bogatstva za buduće generacije,

Dosljedni u poštivanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine kao elemenata međunarodnog subjektiviteta što je garant mira i stabilnosti uz poštivanje ustavne strukture Bosne i Hercegovine i kreiranju života dostojna čovjeka budućim naraštajima a u svojoj domovini,

Privrženi principima vladavine prava, principima, načelima i vrijednostima na kojima se temelji Evropska Unija i demokratska društva i proekološkom konceptu vladavine,

Istrajni u implementaciji svih presuda evropskog i domaćih sudova, koje se odnose na demokratizaciju i unapređenje izbornog procesa u Bosni i Hercegovini u cilju osiguranja ustavne i institucionalne ravnopravnosti i predstavljanja naroda i građana na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine,

Sagledavajući neadekvatan društveni progres koji Bosna i Hercegovina nije postigla od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma do danas,

Svjesni odgovornosti prema narodima i građanima Bosne i Hercegovine, njihovim potrebama da se konačno provedu ekonomske, društvene i političke reforme u kontekstu razvoja Bosne i Hercegovine i smanjenju stope siromaštva bosanskohercegovačkih građana,

Odlučni u namjeri da se ponudi adekvatan odgovor u očuvanju bosanskohercegovačkih prirodnih resursa za nove generacije, izgradnji stabilnog ekonomskog prosperitetnog i socijalno pravednog društva jednakih šansi koji će spriječiti negativne demografske trendove i odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine,

Pokazujemo spremnost da se borimo za povjerenje građana da predstavljamo njihov servis u rješavanju svakodnevnih životnih pitanja te ponudimo odgovorno upravljanje, vladavinu prava, sigurnost, prosperitet i zdravu životnu sredinu,

D o n o s i m o

OSNOVNE PRAVCE PROGRAMSKOG DJELOVANJA
INICIJATIVE „ZA NOVE GENERACIJE“

– izgradnja sekularnog državnog uređenja Bosne i Hercegovine i građanske parlamentarne demokratije;

– očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i afirmacija državnog identiteta;

– beskompromisna borba za prava svih građana i novih generacija za život dostojan čovjeka u svojoj domovini Bosni i Hercegovini i borba protiv siromaštva;

– unapređenje nauke, obrazovanja, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, te razvoj i afirmacija sporta, posebno novih generacija, poticanjem istraživanja, inovacija i slobode izražavanja;

– ekspanzivna (pronatalitetna) populacijska politika;

– borba za očuvanje životne sredine i prirodnih resursa Bosne i Hercegovine kao vlasništva svih Bosanaca i Hercegovaca i budućih generacija ove zemlje;

– postizanje evropskih standarda je imperativ i garancija promjene sistema vrijednosti u ostvarenju boljeg života za sve građane Bosne i Hercegovine; 

– razvijanje i učvršćivanje svijesti o hiljadugodišnjem identitetu i subjektivitetu Bosne i Hercegovine, kulturne i nacionalne baštine njenih naroda i građana. Bosna i Hercegovina kao nositeljica evropskih vrijednosti.

– društvena solidarnost i socijalna pravda;

– jačanje ključnih poluga države: obrazovanja, zdravstva, održivog razvoja;

– afirmacija pravne sigurnosti i vladavina prava, stvaranje društva koje osigurava jednakost pred zakonom i državnim tijelima, te osigurava efikasnost i predvidljivost pravnog sistema; 

– zaštita i unapređenje ljudskih prava i temeljnih sloboda bez obzira na nacionalnost, vjeru, rasu, dob, političko opredjeljenje, spol, seksualnu orijentaciju i druga obilježja;

– poticanje ekonomske demokratije kroz razvoj tržišne privrede, zaštitu državne i privatne svojine i jačanje pregovaračke moći radnika kroz kvalitetnu regulaciju radnih odnosa i sindikalnog udruživanja, debirokratizacija javnih kompanija;

– povećanje stope zaposlenosti, aktiviranja građana i dugoročnom investiranju u ljudski potencijal;

– povećanje domaće proizvodnje, poticaja izvoza, novih investicija privatnog i stranog sektora, povećanje uloge sektora poljoprivrede, turizma, povećanju produktivnosti zasnovanog na vještinama, inovacijama i znanjima zasnovanih na znatno većim ulaganjima u nauku i obrazovanju;

– uspostava sistema finansijske održivosti sistema socijalne zaštite;

– povećanje kvaliteta života ljudi uz ekološku odgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama;

– definiranjem razvojnih prioriteta novih generacija u otvorenim demokratskim procesima;

– podsticanje i izgradnja preduzetničkog duha među novim generacijama, te njihova afirmacija u društveno-političkim zbivanjima;

– osigurati nezavisnost i kompetentnost institucija pravne države za efikasnu borbu protiv svih oblika ekstremizma i organizovanog kriminala;

– borba protiv korupcije i klijentelizma i vraćanje u fokus javnog a ne privatnog interesa;

– redefinisanje javne uprave zasnovano isključivo na potrebama građana i društva u cjelini;

– fokusiranje u ostvarenju konkretnih strateških ciljeva poboljšanja položaja mladih u Bosni i Hercegovini posebno zapošljavanja mladih kroz poticanje omladinskog poduzetništva;

– reformirati obrazovni sistem tako da bude usmjeren na dijete i cjelokupni razvoj svakog djeteta i poseban naglasak staviti na jačanje javnog obrazovnog sistema koji će biti temelj prosperitetnijeg i pravednijeg bh. društva;

– izvršiti aktivaciju stambene politike i osiguranja životnog stambenog prostora za mlade kroz lokalne zajednice i uspostavu stambenih fondova;

– otvorena i transparentna javna uprava, s razvijenim instrumentima građanskog nadzora, uz modernizaciju procesa;

– ubrzana izgradnja transportne, energetske i digitalne infrastrukture koja je od strateškog značaja za razvoj zemlje;

– decentralizacija i ravnomjeran regionalni razvoj;

– zaštita i unapređenje životne sredine briga o nacionalnim prirodnim resursima;

– osiguranje finasijski održivog penzionog sistema zasnovan na međugeneracijskoj solidarnosti u cilju osiguranja normalnog životnog standarda penzionera;

– trajnog rješavanja pitanja i problema boračkih kategorija-veterana kroz radnu rekvalifikaciju i inicijative zapošljavanja i samozapošljavanja uz istovremeno stvaranje strukturnih fondova koji će omogućiti boračkim populacijama i njihovim porodicama/obiteljima život dostojan čovjeka;

– reforma sistema pružanja zdravstvenih usluga temeljena na načelima jednakopravnosti i univerzalnosti pružanja usluga, uz razvoj preventivne zdravstvene zaštite i jačanje odgovornosti zdravstvenih djelatnika i pacijenata kao korisnika usluga što podrazumijeva efikasnu koordinaciju zdravstvenog sistema privatnih i javnih institucija;

– unapređenje međunarodnih odnosa posebno dobrosusjedskih odnosa uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta i poštivanja međunarodnog prava.