Statut

S T A T U T
„ZA NOVE GENERACIJE“
Sarajevo, 2022. godine

Na osnovu čl. 13. i 14. Zakona o političkim organizacijama (Službeni list RBiH, br. 27/91), osnivačka Skupština
inicijative/stranke „Za nove generacije“ je održana u Sarajevu, 19.2.2022. godine, i donijela je:

STATUT
„ZA NOVE GENERACIJE“

I UVOD

Član 1.

„Za nove generacije“ je politička inicijativa (u daljem tekstu: Stranka) utemeljena kao ideja dobrovoljno udruženih slobodnih građana Bosne i Hercegovine, radi ostvarenja političkih ciljeva, demokratske volje građana i učešća na izborima. Stranka djeluje u skladu s ovim Statutom na osnovu Programa Stranke „Za nove generacije“ na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

II OPĆE ODREDBE

Član 2.

(Predmet Statuta)

Ovim Statutom Stranke se uređuju pitanja koja se odnose na Stranku: naziv i sjedište Stranke, simboli Stranke, pečat Stranke, predstavljanje i zastupanje, ciljevi i način djelovanja, članstvo, oblik organizovanja, organi Stranke, način izbora i opoziva organa, trajanje mandata, sredstva za rad, način informisanja javnosti, prestanak rada, postupanje s imovinom u slučaju prestanka rada i druga važna pitanja za rad Stranke.

Član 3.

(Rodna neutralnost termina)

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način sve rodove i rodne identitete.

Član 4.

(Naziv i sjedište Stranke)

(1) Naziv Stranke je „Za nove generacije“.
(2) Stranka se punim i skraćenim nazivom može koristi na latiničnom i/ili ćiriličnom pismu.
(3) Naziv Stranke na engleskom jeziku je „For New Generations“.
(4) Skraćeni naziv Stranke je „ZNG“.
(5) Stranka ima svojstvo pravnog lica.
(6) Sjedište Stranke je u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište br. 10/1.
(7) Sjedište Stranke se može promijeniti Odlukom organa Stranke.
(8) Stranka je pravno lice i upisana je u registar političkih stranaka kod nadležnog organa u Federaciji Bosni i Hercegovini.

Član 5.

(Simboli Stranke)

(1) Stranka ima svoj znak i zastavu.
(2) Znak je stilizovana grana s četiri lista s ubačenim natpisom „Za nove generacije“ na latiničnom pismu, gdje su u gornjem desnom i donjem lijevom uglu listovi zelene boje. U sredini znaka naziru se konture stilizovanog goluba koji simbolizuje mir. Ukupan znak simbolizuje dolazak novih generacija i novu Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno, ovaj znak simbolizuje moralno i ekološki osviješteno društvo. Kada se znak pomjeri za 45 stepeni, isti simbolizuje znak srednjovjekovne Bosne – cvijet Krin. Znak simbolizuje i skraćenicu naziva „Za nove generacije“.
(3) Zastava je bijele ili plave boje. Na sredini zastave nalazi se znak iz stava (2) člana 5. ovog Statuta.

Član 6.

(Pečat Stranke)

(1) Stranka ima pečat.
(2) Pečat je okruglog oblika, promjera 50mm, u čijem je središtu znak Stranke opisan u članu 5. stav (2) ovog Statuta, a po obodu tekst „Za nove generacije“ (latinično i/ili ćirilično pismo) i tekst na engleskom jeziku „For New Generations“.
(3) Pečat teritorijalnih organizacionih jedinica je okruglog oblika, promjera 30mm, u čijem je središtu znak Stranke opisan u članu 5. stav (2) ovog Statuta, po obodu tekst „Za nove generacije“ (na latiničnom i/ili ćiriličnom pismo). Pečat svake teritorijalne organizacione jedinice će biti numerisan hronološkim redom, počevši od broja 1 pa dalje, kako bi se njihovi pečati međusobno razlikovali.
(4) U slučaju kada se ispune zakonske pretpostavke, Stranka će uvesti elektronski pečat gore navedenog oblika i sadržaja.
(5) Čuvanje i korištenje pečata će se definisati Pravilnikom za čije je donošenje zadužen Upravni Odbor Stranke.

Član 7.

(Informisanje javnosti)

(1) Rad Stranke je javan.
(2) Javnost rada i djelovanje članstva, organizacija i rad organa Stranke u cjelini osigurava se kroz organiziranje javnih skupova, tribina, okruglih stolova i sl., putem sredstava javnog informisanja, internetskih alata i na druge načine.
(3) Stranka radi ostvarivanja svoga Programa može imati vlastita glasila kako elektronska, tako i štampana.
(4) Zvanična komunikacija Stranke odvija se posredovanjem ovlaštenih osoba od strane Stranke, odnosno od strane organa Stranke za odnose s javnošću, na način kako to utvrde organi Stranke.

III CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA STRANKE

Član 8.

(Osnovni ciljevi i principi Stranke)

U skladu s programskim opredjeljenjima i principima Stranke, osnovni ciljevi su:

– izgradnja sekularnog državnog uređenja Bosne i Hercegovine i građanske parlamentarne demokratije;

– očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i afirmacija državnog identiteta;

– beskompromisna borba za prava svih građana i novih generacija za život dostojan čovjeka u svojoj domovini Bosni i Hercegovini i borba protiv siromaštva;

– unapređenje nauke, obrazovanja, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, te razvoj i afirmacija sporta, posebno novih generacija, poticanjem istraživanja, inovacija i slobode izražavanja;

– ekspanzivna (pronatalitetna) populacijska politika;

– borba za očuvanje životne sredine i prirodnih resursa Bosne i Hercegovine kao vlasništva svih Bosanaca i Hercegovaca i budućih generacija ove zemlje;

– postizanje evropskih standarda je imperativ i garancija promjene sistema vrijednosti u ostvarenju boljeg života za sve građane Bosne i Hercegovine;

– razvijanje i učvršćivanje svijesti o hiljadugodišnjem identitetu i subjektivitetu Bosne i Hercegovine, kulturne i nacionalne baštine njenih naroda i građana;

– Bosna i Hercegovina kao nositeljica evropskih vrijednosti;

– društvena solidarnost i socijalna pravda;

– jačanje ključnih poluga države: obrazovanja, zdravstva, održivog razvoja;

– afirmacija pravne sigurnosti i vladavina prava, stvaranje društva koje osigurava jednakost pred zakonom i državnim tijelima, te osigurava efikasnost i predvidljivost pravnog sistema; 

– zaštita i unapređenje ljudskih prava i temeljnih sloboda bez obzira na nacionalnost, vjeru, rasu, dob, političko opredjeljenje, spol, seksualnu orijentaciju i druga obilježja;

– poticanje ekonomske demokratije kroz razvoj tržišne privrede, zaštitu državne i privatne svojine i jačanje pregovaračke moći radnika kroz kvalitetnu regulaciju radnih odnosa i sindikalnog udruživanja, debirokratizacija javnih kompanija;

– povećanje stope zaposlenosti, aktiviranja građana i dugoročnom investiranju u ljudski potencijal;

– povećanje domaće proizvodnje, poticaja izvoza, novih investicija privatnog i stranog sektora, povećanje uloge sektora poljoprivrede, turizma, povećanje produktivnosti zasnovanog na vještinama, inovacijama i znanjima zasnovanih na znatno većim ulaganjima u nauku i obrazovanje;

– uspostava sistema finansijske održivosti sistema socijalne zaštite;     – povećanje kvaliteta života ljudi uz ekološku odgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama;
– definiranje razvojnih prioriteta novih generacija u otvorenim demokratskim procesima;

– podsticanje i izgradnja preduzetničkog duha među novim generacijama, te njihova afirmacija u društveno-političkim zbivanjima;

– osigurati nezavisnost i kompetentnost institucija pravne države za efikasnu borbu protiv svih oblika ekstremizma i organizovanog kriminala;
– borba protiv korupcije i klijentelizma i vraćanje u fokus javnog a ne privatnog interesa;

– redefinisanje javne uprave zasnovano isključivo na potrebama građana i društva u cjelini;

– fokusiranje u ostvarenju konkretnih strateških ciljeva poboljšanja položaja mladih u Bosni i Hercegovini posebno zapošljavanja mladih kroz poticanje omladinskog poduzetništva;

– reformirati obrazovni sistem tako da bude usmjeren na dijete i cjelokupni razvoj svakog djeteta i poseban naglasak staviti na jačanje javnog obrazovnog sistema koji će biti temelj prosperitetnijeg i pravednijeg bosanskohercegovačkog društva;

– izvršiti aktivaciju stambene politike i osiguranja životnog stambenog prostora za mlade kroz lokalne zajednice i uspostavu stambenih fondova;

– otvorena i transparentna javna uprava, s razvijenim instrumentima građanskog nadzora, uz modernizaciju procesa;

– ubrzana izgradnja transportne, energetske i digitalne infrastrukture koja je od strateškog značaja za razvoj zemlje;

– decentralizacija i ravnomjeran regionalni razvoj;

– zaštita i unapređenje životne sredine briga o nacionalnim prirodnim resursima;

– osiguranje finasijski održivog penzionog sistema zasnovanog na međugeneracijskoj solidarnosti u cilju osiguranja normalnog životnog standarda penzionera;

– trajno rješavanje pitanja i problema boračkih kategorija-veterana kroz radnu prekvalifikaciju i inicijative zapošljavanja i samozapošljavanja uz istovremeno stvaranje strukturnih fondova koji će omogućiti boračkim populacijama i njihovim porodicama/obiteljima život dostojan čovjeka;

– reforma sistema pružanja zdravstvenih usluga temeljena na načelima jednakopravnosti i univerzalnosti pružanja usluga, uz razvoj preventivne zdravstvene zaštite i jačanje odgovornosti zdravstvenih djelatnika i pacijenata kao korisnika usluga što podrazumijeva efikasnu koordinaciju zdravstvenog sistema privatnih i javnih institucija;

– unapređenje međunarodnih odnosa, posebno dobrosusjedskih odnosa, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta i poštivanja međunarodnog prava.

Član 9.

(Ostvarivanje ciljeva)

(1) Statut i Program Stranke zasniva se na viziji da Stranka svojim aktivnostima doprinese izgradnji pravednog, solidarnog, prosperitetnog i ekološki osviještenog društva.
(2) Statut i Programske ciljeve Stranka ostvaruje djelovanjem u javnom životu i vršenjem vlasti u skladu s principima demokratske političke kulture, poštujući načelo ustavnosti i zakonitosti uz upotrebu svih demokratskih sredstava.
(3) Mogući oblici djelovanja Stranke su: predizborne ili postizborne koalicije o čemu u skladu sa Statutom, odlučuju organi Stranke.

Član 10.

(Saradnja s drugim strankama, organizacijama i udruženjima)

(1) Stranka sarađuje s drugim partijama/strankama, organizacijama civilnog društva, pokretima, platformama, udruženjima i pojedincima istih ili sličnih programskih načela i ciljeva.
(2) Stranka se može u cilju lakšeg ostvarivanja svojih programskih ciljeva učlaniti u međunarodna udruženja i organizacije, srodnih stranaka, a na osnovu Odluke organa Stranke.

IV ČLANSTVO

Član 11.

(Uslovi članstva)

(1) Članom Stranke može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Bosne i Hercegovine, koji prihvata Statut, Program, Ciljeve, i Etički kodeks Stranke.
(2) Stranka funkcioniše na principu uzajamne solidarnosti članova.
(3) Sve funkcije u Stranci jednako su dostupne svim članovima, bez obzira na rasu, boju kože, jezik, nacionalno ili etničko porijeklo, vjeroispovijest, invaliditet, zdravstveno stanje, dob, spol, bračni/porodični status, trudnoću, interspolnost, rod, seksualnu orijentaciju, socijalni status, društveno porijeklo, imovinsko stanje, članstvo u sindikatu, ili bilo koje lično/osobno svojstvo.
(4) O prijemu u članstvo Stranke odlučuje Upravni odbor Stranke.

Član 12.

(Vrste članstva)

Stranka okuplja članove kojima je odobreno članstvo, te simpatizere Stranke.

Član 13.

(Član Stranke)

(1) Pod članstvom se podrazumijeva da član Stranke poštuje ustavno-pravni poredak i zakone Bosne i Hercegovine, te da odgovorno izvršava obaveze člana propisane ovim Statutom i da nema prepreka u smislu člana 20. ovoga Statuta.
(2) Za članstvo u Stranci zainteresirana osoba podnosi zahtjev u štampanoj ili elektronskoj formi.
(3) Članom Stranke osoba postaje na osnovu aktivizma u Stranci i nakon upisa u popis članova na temelju Odluke Upravnog odbora Stranke o primanju u članstvo.
(4) Evidenciju članstva vodi Tehnička grupa Stranke.

Član 14.

(Simpatizer Stranke)

(1) Simpatizerom Stranke može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Bosne i Hercegovine, koji prihvata Statut, Program, Ciljeve, i Etički kodeks Stranke.
(2) Simpatizeri Stranke svojim znanjem i aktivnostima doprinose jačanju Stranke u kontekstu njenih demokratskih vrijednosti.
(3) Kada procijeni, simpatizer Stranke, ima pravo da traži od Upravnog odbora promjenu svog statusa u člana Stranke.
(4) Evidenciju simpatizera vodi Tehnička grupa Stranke.

Član 15.

(Prijem u članstvo)

(1) Kandidat za člana Stranke popunjava i podnosi potpisan zahtjev (u štampanoj ili elektronskoj formi) za prijem u članstvo.
(2) Upravni odbor, što hitnije a najkasnije u roku od 30 dana, mora odlučiti o statusu kandidata.
(3) Zahtjev za prijem u članstvo Upravni odbor će odbiti u slučaju kada osoba ne ispunjava uslove propisane ovim Statutom, kriterije o aktivizmu i kada većina članova Upravnog odbora zaključi da njegov angažman i aktivnosti u smislu provođenja politika i Programa rada Stranke ne bi bile na zadovoljavajućem nivou.
(4) Upravni odbor donosi kriterije o aktivizmu na osnovu kojih kandidat može dobiti status člana Stranke.

Član 16.

(Evidencija članstva i simpatizera)

(1) O članovima Stranke vodi se registar. Izgled, sadržaj, postupak upisa i brisanja članova, način raspolaganja podacima o članovima, utvrđuje se posebnom Odlukom koju propisuje Tehnička grupa Stranke.
(2) Registar članstva i simpatizera se vodi na elektronski način u sjedištu Stranke.
(3) Evidencija članstva sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime člana;
– datum rođenja;
– adresa prebivališta;
– datum pristupanja stranci;
– sfera interesovanja i profesionalna orijentacija;
– datum prestanka članstva

(4) Evidencija članstva može sadržavati i druge podatke koji mogu biti propisani gore navedenom Odlukom Tehničke grupe (stručna sprema, zanimanje, broj telefona, e-mail adresa, bračni status i sl.).
(5) Uvid u registar članstva imaju organi Stranke i osobe koje zastupaju Stranku. Osobe koje su ovlaštene obrađivati osobne/lične podatke članova obavezne su štiti pravo na privatnost članstva za čije kršenje odgovaraju u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine.
(6) O simpatizerima Stranke vodi se registar. Izgled, sadržaj, postupak upisa i brisanja simpatizera, način
raspolaganja podataka o simpatizerima utvrđuje se posebnom Odlukom koju propisuje Tehnička grupa Stranke.
(7) Evidencija simpatizera sadrži sljedeće podatke, koje simpatizeri daju dobrovoljno:

– ime i prezime člana;
– datum rođenja;
– adresa prebivališta.

(8) Evidencija simpatizera može sadržavati i druge podatke koje isti dobrovoljno mogu dati, a koji se odnose na radno-pravni, porodični/obiteljski i drugi status. O načinu raspolaganja podataka o simpatizerima posebnom Odlukom propisuje Tehnička grupa Stranke.
(9) Uvid u evidenciju simpatizera imaju organi Stranke i osobe koje zastupaju Stranku. Osobe koje su ovlaštene obrađivati osobne/lične podatke simpatizera obavezne su štiti pravo na privatnost simpatizera za čije kršenje odgovaraju u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne
i Hercegovine.

Član 17.

(Prava članova)

Član Stranke ima pravo:

– biti obaviješten o aktivnostima Stranke, te odlukama organa Stranke;
– sudjelovati u javnim aktivnostima Stranke;
– biti kandidat Stranke na izborima;
– ravnopravno sudjelovati u aktivnostima Stranke;
– birati i biti biran u organe Stranke;
– biti član teritorijalnih, tematskih i tehničkih grupa koje rade na realizaciji programskih ciljeva;
– da novčanim prilogom, u skladu sa Zakonom, pomogne funkcionisanje Stranke;
– da slobodno izražava mišljenja i gledišta koja su drugačija od mišljenja većine;
– podnijeti ostavku na članstvo u organima Stranke;
– istupiti iz Stranke.

Član 18.

(Dužnost člana Stranke)

Dužnost člana Stranke je:

– poštivati Statut i Program Stranke;
– zastupati i provoditi politike Stranke i odluke organa Stranke;
– raditi na očuvanju ugleda Stranke;
– svojim angažmanom u izbornoj kampanji doprinijeti uspjehu Stranke na izborima;
– svojim djelovanjem ne narušavati ugled Stranke u javnosti;
– čuvati povjerljive informacije, posebno vezane za zaštitu prava na privatnost članova.

Član 19.

(Članarina)

(1) Član Stranke može materijalno, finansijski i na drugi način pomagati Stranku u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih Stranaka, ali ne može po tom osnovu ostvarivati dodatna ili posebna prava.
(2) Članarina se može definisati posebnom odlukom Skupštine Stranke.

Član 20.

(Prepreke za članstvo u Stranci)

(1) Član Stranke ne može biti član druge političke partije u Bosni i Hercegovini ili organizacije, udruženja, platforme ili pokreta, čije je djelovanje nespojivo s programom i ciljevima Stranke.
(2) Član Stranke ne može biti osoba za koju status člana nije potvrdio Upravni odbor.
(3) Član Stranke ne može biti osoba pravomoćno osuđena za izvršenje sljedećih krivičnih djela:

– protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i sigurnosti;
– ratnog zločina;
– protiv čovječnosti ili drugih vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom;
– kao ni osoba koja je po bilo kom zakonskom osnovu pravomoćno osuđena na zatvorsku kaznu za koju se ne može izreći uslovna/uvjetna presuda.

(4) Član Stranke ne može biti osoba za koju se utvrdi da bi njeno članstvo štetilo ostvarenju osnovnih principa Stranke i programskih ciljeva.

Član 21.

(Prestanak članstva)

(1) Članstvo u Stranci prestaje istupanjem, isključenjem ili smrću.
(2) Iz Stranke se istupa davanjem štampane ili elektronske izjave.
(3) Isključenje iz Stranke izriče se za:

– članstvo, djelovanje ili kandidaturu u drugoj stranci/partiji;
– davanje potpisa podrške drugoj stranci/partiji ili nezavisnom kandidatu bez saglasnosti nadležnog organa Stranke;
– kršenje Statuta Stranke;
– djelovanje koje je u suprotnosti s osnovnim principima i ciljevima Stranke;
– ponašanje ili djelo kojim se nanosi ozbiljna šteta ugledu Stranke;
– nepoštivanje prava i obaveza ustanovljenih Odlukama organa Stranke od strane vijećnika/odbornika, zastupnika/poslanika/delegata i nosilaca izvršne Vlasti i izvršnih funkcija;
– smrću člana Stranke;

(4) Član Stranke ne može ponovo pristupiti Stranci prije isteka roka od najmanje godinu dana od dana isključenja, o čemu odlučuje Upravni Odbor.

Član 22.

(Mirovanje članstva)

(1) Na zahtjev člana, Upravni odbor Stranke donosi odluku o mirovanju njegovog članstva.
(2) Ukoliko je član koji je podnio zahtjev za mirovanje članstva istovremeno i član bilo kojeg organa Stranke, na bilo kojem nivou, miruje mu funkcija i u tom organu.
(3) Tokom mirovanja članstva miruju sva prava i obaveze člana propisane Statutom Stranke.
(4) Za vrijeme mirovanja funkcije člana u bilo kojem organu Stranke, ako je to potrebno, Upravni odbor Stranke može na tu funkciju postaviti privremenog člana Stranke.

V ODNOSI U STRANCI

Član 23.

(Princip demokratskog jedinstva)

Odnosi u stranci se zasnivaju na principu demokratskog jedinstva koji uključuje:

– poštivanje slobode mišljenja i slobode izražavanja unutar Stranke, te prava manjine da u stranci izraze vlastito mišljenje ili gledište pod uslovom da ista nisu u suprotnosti s programskim ciljevima, principima i ovim Statutom;
– uvažavanje Odluka većine i obavezu njihovog ostvarivanja u praksi.

Član 24.

(Donošenje odluka)

(1) Ukoliko Statutom Stranke nije drugačije određeno, organ Stranke donosi Odluke na sjednici kojoj prisustvuje nadpolovična većina izabranih članova i na kojoj se za prijedlog Odluke izjasni nadpolovična većina prisutnih.
(2) U svim organima Stranke, glasanje se u pravilu vrši javno, osim kada taj organ odluči drugačije.
(3) Svaki član Stranke može zatražiti da se određeno pitanje stavi na Dnevni red i da nadležni organ Stranke o njemu odluči.

VI ORGANI STRANKE

Član 25.

(Definisanje organa Stranke)

Organi Stranke su:

– Skupština Stranke;
– Tri koordinatora Stranke;
– Upravni odbor;
– Vijeće.

Član 26.

(Skupština Stranke)

(1) Skupština je najviši organ Stranke.
(2) Skupštinu Stranke u momentu osnivanja Stranke i do formiranja organa Stranke čini najmanje 50 osnivača-članova Stranke.
(3) Osnivači-članovi Stranke donose Odluku o imenovanju Ovlaštenog lice za zastupanje Stranke u ime Tri koordinatora Stranke, dok se ne formiraju Organi Stranke. Ovlašteno lice Stranke ima zadatak da u roku od 90 dana od osnivanja Stranke, sazove Skupštinu Stranke koja će formirati ostale organe Stranke.
(4) Broj članova Skupštine se utvrđuje posebnom Odlukom, vodeći računa o rodnoj, nacionalnoj, dobnoj i regionalnoj zastupljenosti i ne može biti manji od 21 člana Skupštine.
(5) Broj članova Skupštine mora biti neparan.
(6) Skupština Stranke imenuje Povjerenika Skupštine koji ima zadatak da predsjedava sjednicom Skupštine Stranke i zastupa stavove, interese i Odluke usaglašene nadpolovičnom većinom članova Skupštine.

Član 27.

(Nadležnosti i rad Skupštine Stranke)

(1) Skupština Stranke:

– utvrđuje politike Stranke, usvaja Statut, te njegove izmjene i dopune;
– usvaja Program Stranke, te njegove izmjene i dopune;
– usvaja Etički kodeks, te njegove izmjene i dopune;
– bira i razrješava članove Upravnog odbora i devet članova Vijeća;
– usvaja plan rada i finansijski plan za sljedeću kalendarsku godinu;
– usvaja godišnji izvještaj o radu i godišnji finansijski izvještaj;
– usvaja Pravilnike koji uređuju odnose između članova Stranke organiziranih u grupe, na lokalnom, tehničkom ili tematskom nivou, uključujući i simpatizere i one koji nisu članovi Stranke, u svrhu realizacije političkih inicijativa i aktivnosti;
– donosi Odluke o strateškim partnerstvima s drugim političkim strankama, pokretima, platformama, organizacijama i koalicijama;
– usvaja Odluku o prestanku rada Stranke i o statusu imovine u slučaju prestanka rada, može donijeti Odluku o spajanju s drugim političkim strankama, pokretima, platformama, organizacijama i koalicijama;
– raspravlja i odlučuje o ostalim pitanjima od interesa za Stranku.

(2) Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
(3) Sjednicu Skupštine na prijedlog Upravnog odbora sazivaju Tri koordinatora Stranke ili Povjerenik Skupštine Stranke ili osoba koju je za to ovlastio Upravni odbor.
(4) Sjednica Skupštine se saziva i u slučaju kad to zatraži najmanje jedna trećina članova Stranke.
(5) Sjednica Skupštine se saziva u roku od 30 dana, a po ispunjenju uslova iz stava (3) ili stava (4) ovog člana Statuta.
(6) Članovi Skupštine Stranke iz prethodnog stava (3) i stava (4) ovog člana, koji zatraže održavanje Skupštine, uz zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine dužni su dostaviti prijedlog Dnevnog reda.
(7) Ako se sjednica Skupštine Stranke ne sazove u roku predviđenom ovim Statutom, članovi Skupštine iz stava (4) ovog člana mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.
(8) Ako na Sjednici iz prethodnog stava (7) ovog člana nisu prisutni koordinatori, niti Povjerenik Skupštine Stranke, niti osoba koju je za to ovlastio Upravni odbor, Skupština će na početku izabrati osobu koja će predsjedavati sjednicom Skupštine.
(9) Pozive za sjednicu Skupštine Stranke, zajedno s prijedlogom Dnevnog reda i materijalima za Sjednicu, potrebno je dostaviti članovima Skupštine najmanje sedam dana prije same Sjednice.
(10) Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova Skupštine.
(11) Na sjednicama Skupštine odluke se donose nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Stranke.

Član 28.

(Tri koordinatora Stranke)

(1) Tri koordinatora Stranke dužni su prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno, organizovati međusobni sastanak.
(2) Svrha sastanaka Tri koordinatora je informisanje, konsultovanje i rasprava o temama koje se tiču javnog političkog djelovanja Stranke.
(3) Sastanak Tri koordinatora saziva se najmanje tri dana prije njegovog održavanja.
(4) Poziv na sastanak može biti pismeni, elektronski i usmeni i isti sadrži: mjesto i vrijeme održavanja sastanka, kao i Dnevni red.
(5) Tri Koordinatora su dužni odazvati se, a u slučajevima spriječenosti Povjerenika, predsjedavati Sjednicama Skupštine, Upravnog odbora i Vijeća.
(6) Tri koordinatora Stranke bira Skupština iz redova članova Stranke. Koordinatori između sebe delegiraju odgovorno lice koje zastupa Stranku u pravnom smislu.
(7) Kod izbora koordinatora, potrebno je voditi računa o zastupljenosti oba spola.
(8) Mandat Tri koordinatora traje 2 godine. Izuzetno, bilo kojem od njih ili svima, Skupština Stranke mandat može produžiti još samo jednom.
(9) Tri koordinatora Stranke:

– osiguravaju jedinstveno i cjelovito funkcionisanje Stranke;
– predstavljaju i zastupaju Stranku;
– iznose političke stavove Stranke;
– sazivaju i eventualno predsjedavaju sjednicama Skupštine, Upravnog odbora i Vijeća;
– provode odluke Skupštine, Upravnog odbora i Vijeća Stranke;
– donose odluke nadpolovičnom većinom
– Koordinatori predstavljaju i vode Stranku, u skladu sa Statutom, o čemu redovno izvještavaju Upravni odbor;
– osiguravaju harmonizaciju programa i politika Stranke i djelovanja predstavnika Stranke u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti;
– osiguravaju primjenu usvojenih političkih principa i pravaca, te rukovode kampanjom i kreiranjem predizbornih programa;
– koordiniraju radom koordinacijskih grupa Stranke;
– verificiraju kandidatske liste Stranke za učešće na izborima;
– obavljaju druge poslove u skladu sa Statutom;
– za svoj rad odgovaraju Skupštini.

(10) Koordinatori Stranke donose odluke nadpolovičnom većinom. U izuzetnim slučajevima, kada dolazi do potpunog razilaženja u stavovima, konačnu Odluku donosi Skupština Stranke.

Član 29.

(Upravni odbor Stranke)

(1) Upravni odbor čine:

– Tri koordinatora Stranke;
– šest članova koje na mandat od dvije godine bira Skupština iz redova članova Stranke;
– zaposlenici Stranke bez prava odlučivanja, po potrebi;
– predstavnici koordinacijskih grupa s ciljem izvještavanja o radu svoje grupe, bez prava odlučivanja, po potrebi.

(2) U izboru šest osoba za članove Upravnog odbora mora se ispoštovati regionalna, nacionalna, dobna i rodna zastupljenost.
(3) Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine, uz mogućnost produženja mandata za najviše dvije godine, o čemu odlučuje Skupština Stranke.
(4) Članovi Upravnog odbora moraju biti članovi Stranke.
(5) Od devet članova Upravnog odbora izabranih od strane Skupštine Stranke s pravom odlučivanja, ne može biti više od pet osoba istoga spola.
(6) Upravni odbor mora imati neparan broj članova.
(7) U cilju uspješnije realizacije programskih ciljeva Stranke i koordiniranja aktivnosti, broj članova Upravnog odbora se može povećati, posebnom Odlukom Skupštine, ali isti ne može biti veći od ukupno 15 članova.

(8) Upravni odbor:

– upravlja radom i poslovanjem Stranke te donosi političke Odluke između dviju sjednica Skupštine i Vijeća;
– usvaja Odluke o članarini;
– usvaja Odluke o promjeni adrese sjedišta Stranke;
– predlaže Dnevni red sjednice Skupštine;
– Skupštini predlaže izmjene Statuta, Programa Stranke i Etičkog kodeksa;
– Skupštini Stranke predlaže Plan rada Stranke i finansijski plan za sljedeću kalendarsku godinu;
– Skupštini Stranke predlaže godišnji izvještaj o radu i godišnji finansijski izvještaj Stranke;
– Skupštini predlaže Pravilnik koji uređuje odnose između članova Stranke organiziranih u grupe na lokalnom, tehničkom ili tematskom nivou, uključujući simpatizere i one koji nisu članovi Stranke, u realizaciji političkih inicijativa i aktivnosti;
– odlučuje o kriterijumima i primanju članova u Stranku po zahtjevima kandidata da dobiju status člana Stranke što prije, a najkasnije u roku od 30 dana;
– odlučuje o povredama prava i dužnosti članova Stranke;
– odlučuje o zapošljavanju u Stranci, donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
– koordinira (jedan član UO) aktivnosti koje se odnose na informisanje javnosti;
– razmatra kandidatske liste za izbore na prijedlog Vijeća i dostavlja koordinatorima na verifikaciju;
– odlučuje o osnivanju teritorijalnih, tematskih i tehničkih grupa;
– obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.
(9) Upravni odbor je dužan o svojim Odlukama obavještavati članstvo.
(10) Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
(11) Upravni odbor najmanje jedanput godišnje dostavlja izvještaj o radu Skupštini Stranke.
(12) Upravni odbor na prijedlog Tri koordinatora ili Vijeća Stranke odlučuje o stupanju Stranke u predizborne ili postizborne koalicije na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.

(13) Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedavaju Tri koordinatora Stranke ili Povjerenik Upravnog odbora, ili osoba koju je za to ovlastio Upravni odbor.
(14) Sjednica Upravnog odbora se saziva na zahtjev 1/3 ukupnog broja članova Upravnog odbora.
(15) Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako Sjednici prisustvuje nadpolovična većina njegovih članova.
(16) Upravni odbor Odluke donosi nadpolovičnom većinom prisutnih članova.
(17) Upravni Odbor Stranke imenuje Povjerenika Upravnog odbora koji ima zadatak da zastupa stavove, interese i Odluke usaglašene nadpolovičnom većinom članova Upravnog Odbora. Imenovani Povjerenik Upravnog odbora mora biti iz reda članova Upravnog odbora koji imaju pravo odlučivanja.

Član 30.

(Vijeće Stranke)

(1) Vijeće Stranke čine:

– Tri koordinatora Stranke;
– šest članova Upravnog odbora koje bira Skupština;
– zaposlenici Stranke;
– predstavnici tri koordinacijske grupa (teritorijalne, tematske i tehničke) s ciljem izvještavanja o radu svoje grupe;
– nosioci mandata ili izvršnih funkcija, a koji su članovi Stranke i koji nisu birani u ostale organe Stranke, shodno odluci Skupština Stranke;

(2) Mandat članova Vijeća traje dvije godine, bira ih Skupština iz redova članova Stranke.
(3) Pri izboru članova Vijeća mora se voditi računa o rodnoj, nacionalnoj, dobnoj, i regionalnoj zastupljenosti.
(4) Vijeće:

– donosi odluke o izlasku Stranke na izbore;
– donosi prijedlog Odluke za predizborne i postizborne koalicije s drugim strankama;
– donosi Odluke o modelu odabira kandidata Stranke na izborima, te potvrđuje konačni izbor kandidata;
– donosi Odluku o usvajanju izbornog Programa Stranke;
– predlaže podršku kandidatima drugih stranaka na izborima;
– predlaže kandidatske liste Upravnom odboru Stranke;
– predlaže Odluke o svim bitnim pitanjima za političko djelovanje Stranke

(5) Vijeće je dužno o svojim odlukama obavještavati članstvo, a najmanje jednom godišnje, o svom radu dužno je izvijestiti Skupštinu Stranke.
(6) Vijeće nije stalni organ Stranke, već djeluje kao savjetodavni organ, sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
(7) Sjednicu Vijeća sazivaju Tri koordinatora Stranke ili Povjerenik Vijeća ili osoba koju je za to ovlastio Upravni odbor Stranke.
(8) Tri koordinatora dužna su sazvati sjednicu Vijeća na zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća.
(9) Vijeće može pravovaljano odlučivati ako Sjednici prisustvuje nadpolovična većina njegovih članova.
(10) Vijeće Odluke donosi nadpolovičnom većinom prisutnih članova.
(11) Broj članova Vijeća mora biti neparan.
(12) Vijeće Stranke imenuje Povjerenika Vijeća koji ima zadatak da predsjedava sjednicom Vijeća i zastupa stavove, interese i Odluke usaglašene nadpolovičnom većinom članova Vijeća Stranke.

Član 31.
(Prijenos odluka između Organa Stranke)

(1) Upravni odbor može donijeti Odluku da o pitanju iz njegove nadležnosti odlučuje Vijeće ili Skupština Stranke.
(2) Vijeće može donijeti Odluku da o pitanju iz njegove nadležnosti odlučuje Skupština Stranke.
(3) Jedna trećina članova Stranke može zatražiti da o pitanju iz nadležnosti Vijeća odlučuje Skupština Stranke na sjednici Skupštine.
(4) U slučaju iz stava (3) ovog člana, Tri koordinatora su dužni sazvati Skupštinu u roku od 30 dana na način koji je primjeren trenutnim okolnostima.
(5) Ako Tri koordinatora ne sazovu sjednicu Skupštine u roku iz stava (4) ovoga člana, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.
(6) Ako na Sjednici iz stava (3) ovog člana nisu prisutni koordinatori, niti osoba koju je za to ovlastio Upravni odbor, Skupština će na početku izabrati osobu koja će predsjedavati sjednicom Skupštine Stranke.

Član 32.

(Način opoziva organa Stranke)

(1) Tri koordinatora, članovi Upravnog odbora i članovi Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata na koji su izabrani:

– na vlastiti zahtjev;
– ukoliko u momentu obavljanja funkcije imaju umanjenu radnu sposobnost i spriječeni su
preuzeti odgovornosti funkcija u organima Stranke;
– ako ne postupaju u skladu s odlukama Skupštine;
– ako djeluju protivno Zakonu, Statutu ili Etičkom kodeksu;
– u slučaju smrti.

(2) Odluku o razrješenju Tri koordinatora, članova Upravnog odbora i članova Vijeća izabranih od strane Skupštine Stranke, u slučajevima predviđenim Statutom, donosi Skupština na prijedlog jedne trećine članova Stranke.

VII KOORDINACIJSKE GRUPE STRANKE

Član 33.

(1) Svrha koordinacijskih grupa Stranke je koordinacija aktivnosti, te savjetovanje organa Stranke.
(2) Koordinacijske grupe Stranke nisu tijela upravljanja.
(3) Koordinacijske grupe Stranke su:

– Teritorijalne
– Tematske i
– Tehničke grupe.

(4) Koordinacijske grupe iz stava (3) ovog člana osniva Upravni odbor Stranke. Svaka koordinacijska grupa ima svog Organizatora.
(5) Lokalne grupe se osnivaju za područje pojedine mjesne zajednice, općine, grada i kantona.
(6) Tematske grupe se osnivaju za potrebe rada na temama od programskog interesa za Stranku.
(7) Stranka može u kontekstu uspostave tematske grupe, odlukom Upravnog odbora, osnovati stručno i savjetodavno tijelo iz određene oblasti javnih politika, koje može koristiti u kontekstu političkog obrazovanja i usavršavanja, te podizanja nivoa političke komunikacije i kulture dijaloga članova Stranke. Navedeno tijelo može biti u potpunosti formirano kao nestranački organ.
(8) Tehnička grupa se osnivaju u svrhu realizacije ili izvršenja stručnih i operativnih poslova i zadataka koji se odnose na organizaciju rada Stranke i njenih grupa.
(9) Tehnička grupa je zadužena da vodi računa o organizacionom jačanju i osposobljavaju organizacije Stranke, kao i pripremanju pravnih akata (Odluka, Pravilnika, Poslovnika o radu i drugih dokumenata).
(10) Koordinatori Stranke i jedan član Upravnog odbora Stranke će biti zaduženi za medije uz koordiniranje aktivnosti s Tehničkom grupom.
(11) Nadležnosti Tehničke grupe su poslovi vezani za:

– marketing strategija i predstavljanje Stranke u javnosti;
– analitiku;
– evidencije članstva i simpatizera;
– prikupljanje i vođenje dokumentacije koja se odnosi na rad Stranke;
– unutrašnju organizaciju kompletnog rada Stranke.

(12) U skladu s Odlukama organa Stranke Organizator Tehničke grupe je zadužen za izradu prijedloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u okviru Stranke.
(13) Koordinatori koordinacijskih grupa, mogu formirati podgrupe u cilju implementacije poslova i zadataka koji imaju za cilj ostvarivanje programskih ciljeva delegiranih od strane Upravnog odbora ili Vijeća.
(14) Članovi teritorijalnih, tematskih i tehničkih grupa ne moraju biti članovi Stranke.
(15) Koordinaciju teritorijalnih, tematskih i tehničkih grupa, u zavisnosti od ostvarenja programskih ciljeva i zadataka, ostvaruju Upravni odbor ili Vijeće Stranke.
(16) Uključivanje u grupe, rad grupa kao triju koordinacija, te pitanja vezana za uključenost nečlanova i lokalnih političkih inicijativa u aktivnosti Stranke, uređeni su posebnim Pravilnikom koji predlaže Upravni odbor Stranke, a usvaja Skupština Stranke.

Član 34.

(Prestanak djelovanja Stranke)

(1) Stranka prestaje s radom Odlukom o prestanku djelovanje Stranke ili po sili zakona, u skladu s odredbama Zakona o političkim organizacijama FBiH.
(2) Odluku o prestanku djelovanja Stranke donosi Skupština Stranke nadpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.
(3) Istovremeno s odlukom o prestanku rada Stranke donosi plan likvidacije Stranke, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Stranke. Skupština Stranke imenuje likvidatora Stranke čija dužnost je da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Stranku u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Stranke nadležnim organima.
(4) Imovina kod raspuštanja Stranke, nakon izmirenja svih zakonskih obaveza, dodijelit će se jednoj od humanitarnih organizacija koje u tom trenutku djeluju na prostoru Bosne i Hercegovine, a na osnovu odluke Skupštine Stranke.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
(2) Organi Stranke su dužni su izraditi sve svoje akte i dokumente u skladu s odredbama Statuta. 

U ime Tri koordinatora Stranke Statut potpisuje „Ovlašteno lice za zastupanje Stranke“.

Broj: Sarajevo, 19.02.2022. godin