Kreiranje digitalne mape plana evakuacije stanovnika u slučaju velikih prirodnih katastrofa na prostoru Kantona Sarajevo je inicijativa koju je uputio zastupnik Damir Marjanović na prijedlog koordinatora tima Za nove generacije Tarika Jažića. 

Tarik Jažić je siguran da ovakva digitalna mapa plana evakuacije stanovnika u slučaju velikih prirodnih katastrofa na prostoru Kantona Sarajevo treba biti kreirana sa ciljem pronalaska adekvatnih i preciznih informacija za stanovništvo koje je pogođeno prirodnom katastrofom, kao i sa opisom akcije spašavanja koju provode stručni timovi uslijed određene prirodne katastrofe.

Jažić je istakao da ovako kreirana mapa mora sadržavati smjernice vezane za dolazak na mjesto intervencije, izviđanje mjesta intervencije, korake u procesu spašavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara, pružanje psihološke pomoći unesrećenima, pozicije na kojima se može organizovati podjela vode za piće, hrane i higijenskih potrepština, lokacije na kojima se može organizovati privremeni smještaj evakuisanih, lokacije prihvatnih objekata za sanitaciju i pružanje prve pomoći, mapu glavnih saobraćajnica koje će služiti za evakuaciju (a koje su povezane sa najbližim domovima zdravlja, ambulantama porodične medicine i drugim zdravstvenim ustanovama) i slično.

Iz pokreta Za nove generacije ističu da  ovako kreirana digitalna mapa mora biti javno dostupna, maksimalno prilagođena korisniku, a sa njenim sadržajem je potrebno upoznati što veći broj stanovnika Kantona Sarajevo. Na kreiranju digitalne mape potrebno uključiti dovoljan broj stručnjaka iz više različitih oblasti, voditi se multidisciplinarnošću tokom razvoja konačnog rješenja i uskladiti sve aktivnosti i akte sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na prostoru FBiH.

U sklopu digitalne mape plana evakuacije stanovnika u slučaju velikih prirodnih katastrofa, neophodno je i da se kreiraju digitalni vodiči za građane sa osnovnim uputama o načinu ponašanja u slučaju bilo koje prirodne katastrofe, što je i dio same inicijative pokreta Za nove generacije.